MÜLGA MEVZUATI

ANA STATÜ

Ana Statü

MÜLGA KANUNLAR

Zabıta Nizamnamesi

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerinİlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun

MÜLGA TÜZÜK

Samsun Liman Tüzüğünün yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

İzmir Liman Nizamnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

MÜLGA YÖNETMELİKLER

- TCDD İnşaat İşleri İhale Yönetmeliği

- TCDD Emanet İşlerine Ait Uygulama Yönetmeliği

- TCDD Memurlarına Verilecek İkramiye Yönetmeliği

- TCDD Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

- TCDD Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Diğer Şahıslara Ait Trenlerin TCDD Hatlarında İşletilmesi Yönetmeliği

- TCDD Taşınmaz İhale Yönetmeliği

          -. T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği

          -. T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği

          -. T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu Ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik

 

MÜLGA YÖNERGELER

TCDD Personelinin Müteselsil Kefalet Sandığı Yönergesi

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi

MÜLGA GENEL EMİRLER

Bina Ve Sabit Tesislerin Bakım, Onarım Ve Tamirine Ait 101 Numaralı Genel Emir (1803 Nolu Genel Emir ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Tesisler Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair 1601 Numaralı Genel Emir

Bekçilerin Görevlerine Dair 712 Numaralı Genel Emir

MÜLGA TAMİMLER

VI-1 Yöneticilerin Yapacakları Turnelere İlişkin Usul ve Esaslar