NUMARALI TAMİMLER

    8 / İstasyon, Ambar ve Trenlerdeki Şikayet Defterleri ve Kutuları Hk.

  64 / Trenlerle Taşınacak Orman Ürünlerinden Nakliye Tezkeresi Aranacağı Hk.

  81 / Trenlere Taş Atıldığında Tutanak Düzenlenmesi Hk.

117 / Gümrük İşlemleri Hk.

130 / İşyeri Teftiş Defterinin Nerelerde ve Nasıl Kullanılacağı Hk.

180 / Çeken ve Çekilen Araç Bakım Onarım Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hk. (Yolcu ve Yük Vagonlarının Bakım, Onarım ve Servis Hizmetlerini Yapmakla Sorumlu "Revizörlük" Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hk.)

186 / Kuruluşumuzca Satılan Elektrik, Su, Sıcak Su ve Isıtma Bedellerinin Tespiti ve Tahsili Hk.

197 / Harcırah Tahakkuku İçin İstenen Yolculuk Ücretleri Hk.

198 / İşletme ve Kolluk Tüzüklerine Aykırı Hareket Edenler Hakkında Düzenlenecek Tutanaklar Hk.

213 / Yangın Yönetmeliğinin 3. Maddesinde Yapılan Düzeltmeler Hk.

218 / 8055 (Giyim Eşyası Sicil Fişi) Hk.

269 / Tren Takip Büroları Hk.

288 / Trenlere Arka Destek Verilmesine Müsaade Edilecek Hat Kesimleri Hk.

292 / Açık Vagonların Yük Gabarisine Uygun Olarak Yüklenmesi ile Yük Gabarisini Aşan Taşımalarla İstisnai Taşımalarda Yapılacak İşlemler Hk.

303 / PTT İşletmesinin Posta Taşımalarına İlişkin Sözleşme Hk.

320 / Vagon Parkımızdan En İyi Şekilde Yararlanılması İçin Alınacak Önlemler Hk.

324 / Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerleri Hk.

325 / Yükleme ve Boşaltmalarda Müşteri Kusurlarından Meydana Gelen Vagon Hasarlarının Önlenmesi ve Tanzimi Hk.

326 / Hatlarımızda Haberleşmede Aracılık Yapacak Haberleşme Merkezleri ve Bölgeleri Hk.

334 / Yük Furgonlarının Kullanımı Hk.

341 / Seyyar Satıcıların ve Dilencilerin Trenlere Binip İnmelerinin ve Trenler İçinde Satış Yapmalarının Önlenmesi Hk.

362 / Vezne ve Tali Vezne İşlemleri Hk.

387 / Bağdat Hattı Gelir ve Giderleri Hk.

391 / Gar, İstasyon ve Duraklara Ait Bilgilerin Bulunduğu Bir Dosyanın Oluşturulması Hk.

400 / Durup - Kalkma (D) Feneri Hk.

421 / Hatlarımızın Dingil Basıncı Hk.

429 / Tesisler Kontrolörlerinin Merkez ve Bölgeleri Hk.

470 / Basınçla Sıkıştırılmış, Sıvılandırılmış veya Çözeltilmiş Gazların Taşıma Koşulları Hk.

480 / Tesisler Şefliklerinin Merkez ve Bölgeleri Hk.

491 / 5517 Model Hk.

491 / 491 Nolu Tamim Değişikliği

524 / Kuruluşumuza Ait Yatırım Malzemeleri Taşımaları Hk.

554 / TCDD'de Taşınmaz Malların Korunması Hk.

573 / Malatya Elektrik İşleri Müdürlüğünün Müstakil Hale Getirilmesi Hk.

579 / Üst Kademe Yöneticileri İle Diğer Denetim Elemanlarının Turneleri Hk.

594 / Uluslararası Taşıma Ücretlerinin Tahakkuku ve Tahsili, TCDD Vagonları ve Yabancı Vagonların Kira ve Tazminat Hesapları Hk.

614 / Değeri 800.00 YTL' ye Kadar Olan Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaşların Bütçe Tertiplerine Gider Kaydı Hk.

620 / Yük Vagonları Sayımı Hk.

621 / Maddi Duran Varlıkların Sayımları Hk.

627 / Bölge Bazında İşyerlerinin Statü, İsim Değişiklikleri ile İşletmeye Kapatma ve Yeni İşyeri Açılması Hk.

630 / Kaza Olayların İlgililere Bildirilmesi, Bildiri Alanları ve Yetkililerin Yapacağı İşler İle Soruşturmanın Yapılması Hk.

641 / Elektrikli Tren İşletilen Bölgelerde Alınması Gereken Tedbirler ile Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Taşıma Belgelerine Yazılacak Uyarılar Hk.

645 / Yolcu Taşımalarına Ait Hesap ve Kayıtlar Hk.

647 / Makas Kulübelerinde Telefon Bulunacak İstasyonlar ve 5538 Model Defter Tutulması Hk.

667 / APK Dairesi Başkanlığına Bağlı Olarak Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Müdürlüğü (DATEM) İhdası Hk.

674 / Ödeneği Toplu Verilen Malzemenin Temini ve Dağıtılması Hk.

678 / Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Dönüştürülmesi Hk.

694 / Yürürlükten Kaldırılan Numaralı Tamimler Hk.

708 / Alkolmetre Cihazının Kullanılması Hk.

724 / TMİ, TSİ ve DRS Sistemlerinin Dışında Kalan Hat Kesimlerinde Trenlerin Trafiği Hk.

729 / Dispeçer Kumanda Merkezinin Kumanda Bölgeleri Hk.

733 / İdari Merkezi Afyon'da Olmak Üzere 7. Bölge Müdürlüğünün Kurulması Hk.(Bölge Müdürlüğünün Sınırlarının Belirlenmesi)

736 / Fabrikalar Dairesi ve Pazarlama Dairesinin Kurulması Hk.

739 / Bölge Yol Müdürlükleri Teşkilat Şemasının Güncellenmesi Hk.

745 / Muşambaların Kullanımı ve Takibi Hk.

748 / İşletmeye Açılan Hatlar Hk.

751 / Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün Kurulması ve Bu Müdürlüğün Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesi Hk.

752 / Numaralı Bilet Satışı Yapan Yolcu Trenlerinin Boş Yer Telgraflarının Yazılması ve Yer Kapatma Planlarının Düzenlenmesi İle İlgili Yapılacak İşlemler Hk.

759 / Trafikle İlgili Yönetmelik Değişikliği Hk.

761 / 180 Metre Uzunluğundaki Rayların Taşınması Hk.

764 / Otomatik Boşaltma Tertibatlı Vagonların Boşaltılmasına Uygun Tesisi Bulunan İşyerleri Hk.

765 / Trenlerde Seyahat Etmekte Olan Yolcularla, Görevli Personelin Eceli İle Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler Hk.

766 / 12.12.2004 Tarihinden İtibaren İstanbul-Kapıkule, Pehlivanköy-Uzunköprü-Pityon ve Kırklareli-Alpullu Hattında Uygulamaya Konulacak Yeni Orer İşlemleri Hk.

767 / İltisak Hattı ve Özel Hat Bulunan İşyerleri Hk.

769 / Sincan Sanayi Hattının Açılması Hk.

771 / 18 Adet Malzeme Reyon Şefliğinin Kapatılması Hk.

772 / Yurt İçi Yük Taşımalarına Açık İşyerleri Hk.

773 / Samsun-Azot-Çarşamba Hat Kesiminde Tren Trafiğinin Telsizle İdare Edilmesi Hk.

774 / Trafik ve Taşıma Hizmetleri İle İlgili Yapı, Tesis ve İşaretlerin (Mebani) Muayenesi Hk.

779 / Derince'de Ahşap Travers Kısmı Kapatılan Atölyenin İsminin Değiştirilmesi Hk.

780 / 780 Nolu Tamimin Yürürlükten Kaldırılması

781 / Bölge Yük Servis Müdürlüklerine Bağlı Lojistik Müdürlükleri ve Lojistik Şefliklerinin Statüleri Yeniden Belirlendiğinden Bu İşyerlerinin Kodları Hk.

782 / Yolcu Taşımalarına Açık ve Kapalı Olan İşyerleri Hk.

783 / Haydarpaşa, İstanbul(Sirekci), Ankara ve İzmir Banliyö Servis Müdürlüklerinin Merkezde Ticaret Dairesine Bağlanması Hk.

784 / Yemekli, Yataklı Vagonlarda Kullanılan Malzemelerin temini ile Vagonların Çalışma ve Denetimi Hk.

785 / Ticaret Kontrolörlerinin Kontrol, İnceleme ve Soruşturma Esasları Hk.

786 / 1-7 Bölge Malzeme Müdürlükleri Bünyesinde Malzeme Komisyon Şefliklerinin İhdası Hk.

787 / Demiryolu Personeli Olmayan Şahısların Yolcu ve Yük Trenlerinin Yolcuların Seyahatine Ayrılmış Bölümlerin Dışındaki Yerlerde veya Furgon vb. Araçlardaki Seyahatleri Hk.

788 / İptal Edilen Formlar Hk.

789 / Cer Birimlerinin Kapatılması veya Birleştirilmesi Hk.(+Binaların ve Sabit Tesislerin Isıtma, Aydınlatma, Temizlik, Asansör ve Jeneratörlerin Bakım ve Onarımları)

790 / Cer Araçlarına Yakıt İkmali Yapan 15 Adet Akaryakıt Tesisinin Kapatılması

791 / TSİ Bölgelerinde Hareket Memuru Bulundurulacak İstasyonlar Hk.

792 / Eryaman Durağının isminin "ELVANKENT" olarak değiştirilmesi

793 / Sinyalsiz Hat Kesimlerinde Tesis Edilmiş Olan Otomatik Korumalı Hemzemin Geçit Sistemlerinin İşletmeciliğinde Uyulacak Esaslar

796 / Mersin Liman İşletme Müdürlüğünün Lağv Edilmesi ve Mersin Liman İrtibat ve Kontrol Müdürlüğünün Kurulması

797 / Proje Tetkikleri Hk.

798 / Taşınmaz Komisyon Teşekkülü Hk.

799 / Taşınmaz İhale Yönetmeliği Yetki Devri

800 / Teminatlar

801 / İhale İlan Usul ve Esasları, İlanlara Ait Formlar

802 / Devir

803 / Şirketler

804 / Kullanım Amacı ve Alan Değişiklik Talepleri

805 / Sözleşmenin Feshi

806 / Sözleşme İmzalayan Kiracılar

807 / Sulh

810 / Kira İşlerine Ait Tip Sözleşme, Şartname, Protokoller

817 / Kiralama Talepleri

818 / Tesisler Müdürlükleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönerge Değişikliği

820 / İmar Planı ve İmar Uygulamasına İtiraz ve Dava Açma Süreçleri

822 / İmar Planı ve İmar Uygulamalarının Takibi

824 / Varyantlar Grup Müdürlüğünün İsminin Değiştirilmesi (Jeoteknik Hizmetler Grup Md.)

825 / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarına Müracaatlar

827 / 25 m2 Kapalı Alana Kadar Basit Yapılar ile Büfe Yapılmasında Proje Onayları

828 / Konvansiyonel Hatlar ve Hızlı Tren Hatlarında Kamulaştırmaya Esas Koridor Genişliklerinin Belirlenmesi

829 / Yolcu Trenlerinde Seyahat Esnasında Meydana Gelen Yaralanma, Doğum, Ölüm vb. Olaylarda Personelin Yapacağı İşler

830 / Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi Müdürlüğü Adının Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Müdürlüğü (DATEM) Olarak Değiştirilmesi

831 / Rüçhan Hakkı

832 / Taşınmaz Değer Tespitleri

833 / Trafik Dairesi Başkanlığının Kurulması

834 / Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdürlüğünün İhdası

835 / Proje Hazırlanması ve Onayları

836 / Lojistik/Gar Müdürlüğü, Lojistik/İstasyon Şefliği ve Liman Lojistik Şefliği Kontrolünde Yük Kontrolörü ve Yük Başkontrolörü Tarafından Yapılan Denetim Sonrasında Düzenlenecek Rapor Örneği

837 / LRD'li Aydınlatma

838 / Özürlü Düzenlemeleri

839 / Proje Hazırlanmasına Yönelik Yer (razi) Seçimi Esasları

840 / 3.Bölge Menemen Müselles Hattı ile 4. Bölge Tecer-Kangal Varyant Hattının İşletmeye Açılması

841 / Acil Eylem Yönergesi'ne Göre İmdat Ekibi/Treni ve Derayman Vinci Bulunacak Yerler İle Müdahale Edecekleri Kesimler

842 / Genel Müdürlük, 1-7 Bölge Müdürlükleri ve YHT Bölge Müdürlüğü Bünyesinde "Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüğü" Kurulması

843 / Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğin 85. Maddesi Hükümlerinin Uygulanacağı İstasyonlar

844 / Bölge Hukuk Müşavirliklerinin Dava Takip İle İlgili Görev Alanının Belirlenmesi, Konya Kısım Avukatlığının Kurulması ve Eskişehir Kısım Avukatlığı İle Birlikte Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine Bağlanması Hk.

845 / Proje İşleri Hk.

846 / EYS Müdürlüğü, Bölge EYS Kontrolörlüğü Kaza Araştırma ve İnceleme Bölge Sınırları Hk.